રાજ્યના 4 જિલ્લાના 452 કેન્દ્ર પર ટાટ-એચએસની પરીક્ષા માટે 1.14 લાખ ઉમેદવારો નોંધાયા...

ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા પાંચ જિલ્લામાં યોજાનારી પરીક્ષા માટે તમામ વ્યવસ્થા સાથે 5 હજાર જેટલો શૈક્ષણિક-વહીવટી સ્ટાફ ફાળવવામાં આવ્યો છે.

New Update
રાજ્યના 4 જિલ્લાના 452 કેન્દ્ર પર ટાટ-એચએસની પરીક્ષા માટે 1.14 લાખ ઉમેદવારો નોંધાયા...

ગુજરાત રાજ્યની હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલોમાં શિક્ષક બનવા માટેની ગુજરાતી માધ્યમના ઉમેદવારો માટેની શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી-2023 આજરોજ યોજાશે. આ પરીક્ષા માટે કુલ 1.14 લાખ ઉમેદવારો નોંધાયા છે.

ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા પાંચ જિલ્લામાં યોજાનારી પરીક્ષા માટે તમામ વ્યવસ્થા સાથે 5 હજાર જેટલો શૈક્ષણિક-વહીવટી સ્ટાફ ફાળવવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત રાજ્યની હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલોમાં શિક્ષક બનવા માટેની ગુજરાતી માધ્યમના ઉમેદવારો માટેની શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી-2023 આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષા માટે કુલ 1.14 લાખ ઉમેદવારો નોંધાયા છે. ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા પાંચ જિલ્લામાં યોજાનારી હાયર સેકન્ડરી ટાટ-એચએસ-2023 સારા માહોલમાં યોજાય તે માટે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આાવી છે. કુલ 200 માર્કસની આ ટેસ્ટ બપોરે 12થી 3 દરમિયાન યોજવામાં આવશે. ઓએમઆર બેઝ ટેસ્ટ સુનિયોજિત રીતે યોજાય તના નિરીક્ષણ માટે કુલ 4,137 બ્લોક માટે 5 હજાર જેટલો શૈક્ષણિક-વહીવટી સ્ટાફ શામિલ કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ શહેર-ગ્રામ્ય ડીઈઓ હસ્તકની સ્કૂલ, વડોદરા, રાજકોટ, સુરત સહિતના કુલ 452 સેન્ટરોમાં આ ટેસ્ટ આયોજિત કરાશે. બપોરે 12થી 3 દરમિયાન કુલ 20 વિષયોની આ ટેસ્ટ આયોજિત કરવામાં આવશે. જે અંતર્ગત કુલ 200 માર્ક્સની ટેસ્ટ રહેશે. જેમાં 100 માર્ક્સની સામાન્ય અભ્યાસને લગતી ટેસ્ટ રહેશે. જ્યારે 100 માર્ક્સની ટેસ્ટ જે તે વિષયની લગતી રહેશે. પ્રત્યેક ટેસ્ટમાં 100-100 પ્રશ્નો પૂછાશે. શિક્ષણ વિભાગના ઠરાવ મુજબ ગુજરાત રાજ્યમાં નોંધાયેલી સરકારી અને ખાનગી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષક તરીકે ઉમેદવારી કરવા માટે નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી-2023 ટીચર એપ્ટિટયુડ ટેસ્ટ ટાટ (એચએસ)-2023 પરીક્ષાના આયોજન બાબતે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગરને અધિકૃત કરવામાં આવેલ છે.

Latest Stories