અમદાવાદ: IIM ખાતે ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરાયુ

અમદાવાદ IIM ખાતે વૈશ્વિક મેનેજમેન્ટ સંસ્થા, શિક્ષણશાસ્ત્ર અને સંશોધન પદ્ધતિઓમાં 43મા ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં મેનેજમેન્ટ શિક્ષકો માટે છ સપ્તાહનો સર્ટિફિકેશન પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

New Update
અમદાવાદ: IIM ખાતે ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરાયુ

અમદાવાદમાં આવેલી ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ અમદાવાદ (IIM) ખાતે વૈશ્વિક મેનેજમેન્ટ સંસ્થા, શિક્ષણશાસ્ત્ર અને સંશોધન પદ્ધતિઓમાં 43મા ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં મેનેજમેન્ટ શિક્ષકો માટે છ સપ્તાહનો સર્ટિફિકેશન પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.IIMA ખાતે FDP ખાસ કરીને ભારત અને વિદેશના મેનેજમેન્ટ શિક્ષકોને મેનેજમેન્ટ સંશોધન અને શિક્ષણ શાસ્ત્રની અત્યાધુનિક તકનીક થી સજ્જ કરવા અને અપકિલ કરવા માટે સુયોજિત રચાયેલ છે. ખાસ કરીને પ્રોગ્રામમાં શિક્ષણશાસ્ત્રની તકનીકની તાલીમ નો સમાવેશ થાય છે. જેમાં શિક્ષણની કેસ પદ્ધતિ, કેસ લેખન અને વર્ગખંડની અસરકારકતામાં તાલીમનો સમાવેશ થાય છે. જે IIMA શિક્ષણની ઓળખ બનાવે છે. ગુણાત્મક અને જથ્થાત્મક સંશોધન પદ્ધતિઓ, આંકડાકીય માહિતી વિશ્લેષણ, બહુવિધ વિશ્લેષણાત્મક તકનીકો અને સંશોધન સમસ્યા અને જર્નલ પ્રકાશન પ્રક્રિયાના નિર્માણના પાસાઓ સહિત મેનેજમેન્ટ સંશોધન હાથ ધરવાના મહત્વપૂર્ણ પાસાઓને પણ આવરી લે છે. પ્રક્રિયામાં સહભાગીઓને વિવિધ પ્રકારની શિક્ષણશાસ્ત્રની તકનીકો સાથે શીખવાની અને પ્રયોગ કરવાની તક મળે છે.આ સાથે અસરકારક સંશોધન હાથ ધરવાના આધુનિક સાધનો અને તકનીકો સાથે પરિચિતતા પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રોગ્રામમાં IIM ફેકલ્ટી સભ્યો દ્વારા વિવિધ વિષયો પર બહુવિધ અતિથિ સત્રોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

Latest Stories